Electric Power University

ĐHFinance - Banking

Study location Vietnam, TP Hà Nội
Degree Bachelor
Duration 5 year
Tuition fee 2.000 vnđ
Study language English
Course code 7340201 - Finance - Banking

Overview

1. Ngành Tài chính – ngân hàng
- Mã ngành: 7340201
- Bng tốt nghiệp được cấp: Cử nhân
- Th
ời gian đào tạo: 4 năm
Các chuyên ngành đào tạo ngành Tài chính – ngân hàng (Thí sinh trúng tuyển vào ngành có thể la chn mtrong các chuyên ngành để theo hc)

* Hệ đào tạo chất lượng cao: Tài chính doanh nghip * Hệ đào tạo đại trà
1. Tài chính doanh nghi
p

2. Ngân hàng

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Kiến thc

- Hiểu và vn dụng các kiến thức khoa hc tự nhiên cơ bản, kỹ thut, kỹ năng và côngcụ tiên tiến trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng;
- Áp d
ng các kiến thc khoa hc xã hội để lĩnh hội chuyên môn, gii quyết các tình huống trong qun lý công vic;

  • -  Vn dng kiến thc công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

  • -  Vn dng kiến thức để lp kế hoch, tổ chc và giám sát các quá trình trong quá trình thc hin tài chính – ngân hàng.

- Vn dng các kiến thức cơ bản trong quản lý, điều hành trong hoạt động tài chính ngân hàng.
Có kiến thức căn bản về kiểm toán và vn dng quá trình kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động đơn vị
Có kiến thc về báo cáo tài chính ca doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, phân tích tình hình hoạt động ca tổ chc.
- Có ki
ến thc về kiểm soát rủi ro, đầu tư, có khả năng đề xuất chính sách về hoạt động và sự phát triển ca doanh nghip.
- V
n dng các kiến thức được trang b, thc hin nhiều nghip vụ chuyên sâu hơn: lập và phân tích, qun lý danh mục đầu tư, lp kế hoch tài chính dài hn cho doanh nghip (Tài chính doanh nghip), hoc Vn dng các kiến thức, các quy định về hoạt động ngân hàng trong gii quyết các nghip v, lp báo cáo tại ngân hàng như thẩm định tín dng, qun lý qu, giao dch viên (ngân hàng); hoặc Có khả năng vận dng kiến thc tài chính quốc tế,các quy định ca pháp lut về tài chính, các nguyên tc quản lý tài chính và đầu tư tài chínhtheo chuẩn quốc tế (Tài chính doanh nghip chất lượng cao).

Comment

Post comment!

List comment ({{ listComment.length }})

{{ item.Contents }}

  • {{ item.CreatedAt | date:"dd/MM/yyyy mm:ss" }}

Email: {{ item.Email }}

Apply now! Vietnam Academic year 2024 /2025

The program has not initiated enrollment

Application deadlines apply to citizens of: ...

Apply now! Vietnam Academic year 2024 /2025

The program has not initiated enrollment

Application deadlines apply to citizens of: ...